Pengehjelpen AS

Generelle vilkår for våre tjenester

 

Pengehjelpen AS tilbyr digitale løsninger for å hjelpe privatpersoner med økonomi. Vår postadresse er Nordre Skrellen 50, 1613 Fredrikstad. Du kan også nå oss på epost support@pengehjelpen.no. For mer informasjon om oss og våre tjenester, se www.pengehjelpen.no.

Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å revidere disse generelle vilkårene og all koblet informasjon. Oppdaterte vilkår ligger til enhver tid tilgjengelig via: www.pengehjelpen.no/generelle-vilkaar

1.           Abonnement i Pengehjelpen AS kan tegnes av personer over 18 år som kan inngå bindende juridiske kontrakter.

 

2.           Abonnementet er gyldig når avgiften for gjeldende periode er betalt og de generelle vilkårene er akseptert. Abonnementet er løpende fra innmeldingsdato og fornyes automatisk for en ny måned til det sies opp, med mindre det er inngått avtale om spesifikk oppstartsdato og/eller bindingstid.

 

3.           Ved tegning av abonnement må abonnenten oppgi en gyldig e-postadresse. Pengehjelpen AS vil sende abonnenten informasjon om hvordan tjenestene brukes, nye produkter og tjenester og annen informasjon fra Pengehjelpen AS og våre samarbeidspartnere til den registrerte e-postadressen. Ved endring av e-postadresse, annen kontaktinformasjon eller forhold av betydning for abonnementet skal abonnenten underrette Pengehjelpen AS om dette.

 

4.           Når man kjøper tjenester fra Pengehjelpen AS har abonnenten krav på tilgang til tips og råd innenfor privatøkonomi. Rådene kan komme fra Pengehjelpen AS i form av direkte dialog med en kunderådgiver eller gjennom digitale tjenester. Kunden står selv ansvarlig for å oppgi relevant informasjon om sin økonomi til Pengehjelpen AS for at det skal kunne gis rådgivning. Pengehjelpen AS er et selskap under utvikling, og kan når som helst erstatte personlig rådgivning med digitale løsninger som kan gi veiledning rundt økonomi. Abonnenter har krav på tilpassede råd ettersom deres økonomiske situasjon forandrer seg.

 

Dersom abonnenten får personlig rådgivning fra en konsulent/rådgiver er rådgivningen begrenset opp mot 10 spørsmål om økonomi per måned, dog slik at Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å tilby rådgivning også utover dette. Likevel slik at personlig rådgivning kan erstattes helt av digitale løsninger, som spesifisert ovenfor.

 

5.           Pengehjelpen AS forbeholder seg retten til å endre abonnementsbetingelsene og/eller tjenestens innhold. Pengehjelpen AS skal varsle abonnenten om slike endringer innen rimelig tid før ikrafttredelse. 

 

6.           Abonnementsavgiften fremgår av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Pris for abonnementet er oppgitt ved kjøp av tjenesten, men kan endres underveis i kundeforholdet. Ved prisendringer skal Pengehjelpen AS informere abonnenten om dette innen rimelig tid før iverksettelse av endringen.

 

7.           Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter forsinkelsesrenteloven. Pengehjelpen AS kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso ved forsinket betaling. Hvis abonnenten mener at en faktura eller et innbetalt beløp gjennom Vipps/betalingskort inneholder feil, skal Pengehjelpen AS varsles om dette snarest mulig og senest innen forfallsdato ved faktura eller innen 10 dager etter direkte trekk fra betalingskort/Vipps.

 

8.           Pengehjelpen AS registrerer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. For en nærmere beskrivelse av Pengehjelpen AS sin håndtering av personopplysninger vises det til Pengehjelpen AS sin personvernerklæring, som er lagt ut på www.pengehjelpen.no/personvern.

 

9.           Pengehjelpen AS benytter måleverktøy og cookies. Formålet med innsamlingen av data er å forbedre vårt nettsted og andre digitale løsninger, samt gi mer relevant markedsføring. For mer informasjon om dette, vises det til www.pengehjelpen.no/cookies.

 

10.         Abonnenten kan si opp abonnementet når som helst. Abonnementet starter ved dato for oppstart i oppstartsmåneden. Det er 1 måneds oppsigelsestid, hvor abonnementet vil løpe frem til dato tilsvarende opprinnelig oppstart og 1 måned frem, med mindre det er avtalt en minimum avtaleperiode. Eksempelvis vil da et abonnement som starter den 1. januar et gitt år ved oppsigelse den 25. mars løpe ut hele mars-måned og ut april-måned (frem til 1. mai, som er tilsvarende dato for oppstart). Dersom det foreligger en minimum avtaleperiode og abonnementet blir sagt opp av abonnenten før utløpet av minimum avtaleperiode, så vil abonnementet avsluttes når denne avtaleperioden er ute. Oppsigelse skal skje ved å sende epost til support@pengehjelpen.no.

 

11.         Ved vesentlig mislighold av disse generelle vilkårene har Pengehjelpen AS rett til å avslutte abonnementet med øyeblikkelig virkning.

 

12.         Pengehjelpen AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap som abonnenten pådrar seg i forbindelse med abonnementet. Indirekte tap kan ikke kreves dekket. Abonnenten er selv ansvarlig for økonomiske disposisjoner som abonnenten foretar, uavhengig av om de er tatt på bakgrunn informasjon og/eller rådgivning som er mottatt av Pengehjelpen AS. Pengehjelpen AS gir råd basert på den informasjonen som abonnenten oppgir, og de beslutninger som abonnenten tar på bakgrunn av disse rådene er abonnentens eget ansvar.

 

13.         Abonnementet er underlagt angrerettlovens bestemmelser. Abonnenten har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding om dette innen 14 dager fra den dag avtalen ble inngått, jf. angrerettloven § 21. Ved bruk av angreretten sender kunden en henvendelse til support@pengehjelpen.no for å benytte seg av denne. Hvis abonnenten tar tjenesten i bruk før utløpet av angrefristen, vil Pengehjelpen AS kunne kreve betaling for verdien av levert tjeneste, jf. angrerettloven § 26 første ledd eller anse angreretten som frafalt, jf. §§ 19 og 22 bokstav c.